Breaking News

ชลบุรี-จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯ พร้อมเตรียมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

ชลบุรี-จัดประชุมคณะกรรมกา...

อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี จัดโครงกาอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาฯ สนับสนุนภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ สำนักง...

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง การพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการการ...

จันทบุรี-“ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการกับอบต.เกาะเปริด จัดกิจกรรมบวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน”

จันทบุรี-“ปศุสัตว์จันทบุร...

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จ...