Breaking News

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จัดการประชุมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน ระดับจังหวัด

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 จ...

“อลงกรณ์”ชงฟรุ้ทบอร์ดเห็นชอบโครงการจัดตั้ง”มหานครผลไม้(Fruit Metropolis)”และ”กองทุนผลไม้แห่งชาติ”เพื่อยกระดับจันทบุรีและภาคตะวันออกเป็นฮับผลไม้โลก

“อลงกรณ์”ชงฟรุ้ทบอร์ดเห็น...