Breaking News

จันทบุรี-กองทัพเรือ ฝึกการสนธิกำลังดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังรบจากเหล่าทัพต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การวางแผนการใช้กำลังทางทหารและการปฏิบัติการรบร่วมที่มีประสิทธิภาพ

จันทบุรี-กองทัพเรือ ฝึกกา...

ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความร่วมมือในภูมิภาค ตั้งเป้ามุ่งขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปในปี 2568

ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน เป...

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส แถลงแผนการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจชายแดนใต้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส แ...