Breaking News

ปทุมธานี สมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ลงนาม MOU สนับสนุนโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดแก่สังคมด้วยสันติภาพจากสมาธิ

ปทุมธานี สมาคม อบต. แห่งป...

นครนายก – สำนักงานคปภ. จังหวัดนครนายก จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำประกัน ภัยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

นครนายก - สำนักงานคปภ. จั...

นครนายก – คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการระบบสุขภาพ แด่พระราชสิทธิวราจารย์ (เจ้าคุณอุดม สุทธฺสีโล)

นครนายก - คณะสาธารณสุขศาส...