Breaking News

ฉะเชิงเทรา-เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร และเปิดโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง ”

ฉะเชิงเทรา-เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร และเปิดโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง ”

 

วันนี้(27 ก.พ.63) ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประเทือง อยู่เกษมนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร และเปิดโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง ” โดยมี นางอาภร โพธิ์เจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนเสนอให้กับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 4 ด้าน ได้แก่ เรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ เรียนรู้เพื่อให้เอาไปทำเป็น และเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ “ ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”


ทั้งนี้บ้านโสธร หมู่ที่ 3 ตำบลโสธร ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง เมื่อปี 2562 ผู้นำหมู่บ้านและครอบครัวพัฒนา ได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติและการศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตำบล ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโสธร และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล กลุ่มเป้าหมาย เป็นครัวเรือนที่มีความพร้อมในการปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย สร้างมั่นคงด้านอาหารให้พอมี พอกิน สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีความปลอดภัยจากสารพิษ

********************