Breaking News

บิ๊กซีทุ่มกว่า 1,300 สาขา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร ม.40

บิ๊กซีทุ่มกว่า 1,300 สาขา ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม รับสมัคร ม.40

 

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวบุปผา เรืองสุด รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบสำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ดร. ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวสมหญิง ส่งเสริมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี


พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบาย ให้ความสำคัญด้านแรงงาน ในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อเป็นหลักประกันชีวิต ที่มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ประชาชน โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการบริการจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 – 2564 เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและขยายความคุ้มครองให้ทั่วถึงแก่แรงงาน ภาคอิสระทุกกลุ่มอาชีพ รวมไปถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย โดยมีการพัฒนาระบบร่วมกับหน่วยบริการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแรงงานภาคอิสระให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยในวันนี้ได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบสนองความต้องการให้แรงงานภาคอิสระ ในการเข้าถึงบริการในการขึ้นทะเบียน และรับชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย


ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นการพัฒนาระบบร่วมกันกับหน่วยบริการเพื่อเพิ่มช่องทางในการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสาขาทั่วประเทศเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับการอนุมัติความเป็นผู้ประกันตนจากสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินสมทบงวดแรกได้ทันทีทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการเดินทาง ด้วยจุดบริการของเคาน์เตอร์ในห้างบิ๊กซี ใกล้บ้าน ซึ่งง่ายต่อการลงทะเบียนสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว สามารถรองรับจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ อย่างไรก็ดีในวันนี้ตนขอขอบคุณ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนต่อไปในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง