Breaking News

เชียงใหม่-มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครู เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ชมคลิป)

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนภายใต้เครือข่าย และ โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 100 แห่ง

 

เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ได้จัดกิจกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรียนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ, ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), ภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย อาทิเช่น มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม, มหาวิทยาศรีปทุม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม


ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการกำกับทิศโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นำโดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ได้เยี่ยมชมกรณีศึกษาโรงเรียนแม่คือวิทยา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ซึ่งโรงเรียนมีเป้าหมายที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ ให้ผู้เรียนค้นพบพหุปัญญาของตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจในอาชีพ

และเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความหมาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน โรงเรียนจึงได้กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ทั้ง 3 ช่วงชั้น โดยทุกช่วงชั้นมุ่งเน้นเพื่อการสร้างทักษะ และแรงบันดาลใจ ให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังได้นำเครื่องมือ STEAM Design Process ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกช่วงชั้นเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบอีกด้วย


และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ยังได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมกรีนเลค จ.เชียงใหม่ ในหัวข้อ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่” กล่าวเปิดโดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ , นายกิตต์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานและกล่าวถึงสถานการณ์การจัดการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้ว ยังมีการนำเสนอกรณีศึกษาของเครือข่าย มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ฯลฯ

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของโครงการที่ทำงานร่วมกับ 59 โรงเรียนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และ ยังได้นำเสนอ Application “Starfish Class”เครื่องมือการประเมินทักษะผู้เรียนด้วย AI เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูในการประเมินทักษะผู้เรียนตามสภาพจริง มีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการประมวลผล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนผ่าน EdTech

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปางปอย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ที่ได้มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โดยใช้เครื่องมือ STEAM Design Process นำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน จนเกิดเป็น “Pang Poy Maker” ที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนได้อีกด้วย

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่