Breaking News

ชุมพร – เปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น (ชมคลิป)

ชุมพร – เปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น โดยมีสื่อมวลชนของจังหวัดชุมพร อปมช.เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ เข้ารวม 50 คน ณ ห้องไพลิน โรงแรมชุมพรกาเดนส์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำหรับการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุภาส กุศลชู นิติกรชำนาญ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง บทบาท หน้าที่ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พร้อม ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ ด้านบทบาท หน้าที่ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนด้านการเตรียมความพร้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และความรู้เรื่องการสื่อสารการเลือกตั้งที่ไม่ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ ให้กับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้


นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กล่าว ตามด้วยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง การจัดการบริหารสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองและครอบครัว ชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมมือในการเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับชาติ อย่างสุจริตและโปร่งใส


นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร กล่าว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น และขอขอบคุณ ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร วิทยากร และผู้เข่ารวมสัมมนา ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วม เกี่ยวข้อง ในการฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ในวันนี้ ทั้งนี้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง และมีส่วนรวมในการจัดการบริการสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นไปขยายผลในชุมชน สังคม และท้องถิ่น โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น และออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมมีส่วนร่วมและให้ความรวมมือเพื่อให้การเลือกตั้ง ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส


ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514