Breaking News

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

 


วันนี้ (24 ก.พ. 63) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร หมู่ที่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีนายยะห์ยา ปะนาฆอ อำเภอนายอำเภอเมืองนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จะช่วยสร้างร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาให้กับเด็ก เป็นแหล่งปลูกฝังความคิดและหล่อหลอมให้เด็กๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมีความสุข รวมทั้งช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในทุกช่วงวัย โดยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับเด็กๆ เพื่อสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กวัย 2 – 3 ขวบ และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆต่อไป
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้มาร่วมงาน ได้ร่วมกันเปิดป้ายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเด็กๆ ได้เล่นฐานต่างๆภายในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาอย่างสนุกสนาน ซึ่งสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกห้องเรียน และเตรียมความพร้อมของเด็กให้สมบูรณ์พร้อม ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ มีจำนวน 3 ศูนย์ มีจำนวนเด็ก 199 คน จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอายุ 2 – 5 ขวบ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนสำหรับสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ได้รับงบประมาณจำนวน 170,000 บาท จากมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ใช้ระยะเวลาในการสร้างตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร มีจำนวน 8 ฐาน ซึ่งจะทำให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นอนาคตและทรัพยากรมนุษย์ของชาติได้อย่างสมบูรณ์

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส