Breaking News

งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐

งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐

 

เนื่องด้วย สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองมาแล้วรวม ๑๙ ครั้ง และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๒๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ให้ได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยทางสมาคมฯ ได้นำความขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำผู้แทนองค์กรดีเด่น จำนวน ๓๑ คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จำนวน ๒๗ คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงจำนวน ๑๖ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๒ กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง จำนวน ๘ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลและโล่เกียรติยศ

ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (รายละเอียดตามกำหนดการแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐ ในครั้งนี้

*กำหนดการ งานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๒๐ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
*******************************************
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” และ “โล่เกียรติยศ” ลงทะเบียน (ปิดลงทะเบียน ๑๑.๓๐ น.)
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล “เทพทอง” และ “โล่เกียรติยศ” เข้าพิธีการซ้อมรับพระราชทานรางวัลฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. – พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รอรับผู้แทนพระองค์
– ผู้แทนพระองค์เข้าภายใน ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และเข้าสู่ที่นั่งที่จัดไว้ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
– นายสุเมธ นาเจริญ อุปนายกสมาคม มอบหนังสืองานพระราชทานรางวัล “เทพทอง” ครั้งที่ ๒๐
แด่ผู้แทนพระองค์ จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป
– นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกสมาคม มอบพานดอกไม้ แด่ผู้แทนพระองค์จะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ
ถวายโอกาสต่อไป
– นางกัลยาณี วิสิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการบริหารสมาคมฯ มอบของขวัญที่ระลึก แด่ผู้แทนพระองค์
จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่อไป
– นายบริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมฯ กล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์
– พิธีกร เบิกองค์กรดีเด่น (จำนวน ๓๑ ราย) เบิกนักโทรทัศน์ดีเด่น (จำนวน ๒๗ ราย)
เบิกนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น (จำนวน ๑๖ ราย) เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง และ
เบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทอง (จำนวน ๘ ราย) เข้ารับโล่เกียรติยศ
– ผู้แทนพระองค์มอบรางวัล “เทพทอง” แก่องค์กรดีเด่น , นักโทรทัศน์ดีเด่น , นักวิทยุกระจายเสียง
ดีเด่น และมอบโล่เกียรติยศแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทอง ตามลำดับ
– เสร็จพิธี ผู้แทนพระองค์กลับ (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

*การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว ,สากลนิยม , ผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว สุภาพ สวมรองเท้าคัดชู หรือรัดส้น เก็บทรงผมให้สุภาพ เรียบร้อย

*สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ ชุติพันธุ์ โทร.๐๘๕-๔๕๙-๒๖๑๙ ,ศุภกร โทร.๐๙๒-๑๕๖-๙๕๔๕
หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของสมาคมฯ โทร. ๐๒-๒๗๘-๕๖๖๕, ๐๒-๒๗๘-๕๖๖๙

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ ๒๐ (บางส่วน) ประกอบด้วย ดังนี้

*ประเภทองค์กรดีเด่น (บางส่วน) อาทิ
๑.) สำนักอัยการสูงสุด
๒.) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (บีบีทีวี) ช่อง ๗ เอชดี
๓.) บริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด บริษัทในเครือสถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง ๗
๔.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑
๕.) กรมการสารวัตรทหารบก
๖.) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
๗.) บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
๘.) บริษัท จิ้วฮวดเม้ง จำกัด
๙.) บริษัท บริษัท เซเว่น สตาร์สตูดิโอ จำกัด
๑๐.) เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

*ประเภทบุคคลดีเด่น ด้านโทรทัศน์ (บางส่วน) อาทิ
๑.) นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ดำเนินรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. เอชดี ช่อง ๓๐
๒.) นายบิณฑ์ บันลือฤทธิ์
๓.) นายเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์
๔.) นายธีระ ธัญญอนันต์ผล ผู้ประกาศข่าวรายการข่าวเข้มและรายการคุยข่าวเช้า ช่อง ๘ เอชดี
๕.) นายอัครพล ทองธราดล ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวเด่น ช่อง ๘ เอชดี
๖.) นางสาวรัชตวรรณ โพชนุกูล ผู้ประกาศข่าว รายการตะลอนข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒
๗.) นายเสมา สมบูรณ์ พิธีกร รายการเกมต่อชีวิต ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง ๓๒
๘.) นางจีรนันท์ มะโนแจ่ม ผู้จัดละคร วิมานมนตรา ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เอชดี
๙.) นายกฤษดา นวลมี ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวภาคค่ำ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เอชดี
๑๐.) นายจักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ พิธีกรผู้ดำเนินรายการ รายการลูกทุ่งไอดอลทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เอชดี
๑๑.) นายมิกค์ ทองระย้า นักแสดง เรื่องมนตร์กาลบันดาลรักทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง๗ เอชดี
๑๒.) นางสาวเกศรินทร์ น้อยผึ้ง นักแสดง เรื่องเพลิงเสน่หา ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง๗ เอชดี
๑๓.) นางเบญทราย กียปัจจ์ พิธีกรรายการชุมทางดาวทอง ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง๗ เอชดี
๑๔.) นายกันต์ กันตถาวร พิธีกรรายการ เดอะแมสค์ซิงเกอร์ไทยแลนด์ หน้ากากนักร้อง เวิร์คพอยท์ ช่อง ๒๓
๑๕.) นายบรรจง ชีวมงคลกานต์ ผู้ประกาศข่าว รายการบรรจงชงข่าว ทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง ๒๓
๑๖.) นายเพ็ชรทาย วงศ์คำเหลา พิธีกรรายการซุปเปอร์หม่ำ ทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง ๒๓
๑๗.) นายกิตติ ปักษี นายกสมาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม
๑๘.) นางสาวรพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ผู้จัดและพิธีกร รายการแฮปปี้ไลฟ์กับคุณหรีด ช่อง ๓
๑๙.) นางสาวปิยณี เทียมอัมพร ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวในพระราชสำนัก ทาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓
๒๐.) นางสาวสุชาดา นิ่มนวล ผู้ดำเนินรายการ จับประเด็นข่าวร้อน ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
๒๑.) นายเอกรัฐ ตะเคียนนุช ผู้ดำเนินรายการ รายการเอาให้ชัด ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องวัน ๓๑

*ประเภทบุคคลดีเด่น ด้านวิทยุกระจายเสียง (บางส่วน) อาทิ
๑.) นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น นักจัดรายการวิทยุ รายการคาเฟ่เมโลดี้ ทางสถานีวิทยุไทรน้อยเรดิโอ เอฟ เอ็ม ๑๐๗.๕๐ เมกะเฮิรตซ์
๒.) นางสาวอภิณห์พร มงคลศิลาโรจน์ นักจัดรายการวิทยุ คลื่น เอลทีเอ็ม เอฟ เอ็ม ๙๕ ลูกทุ่งมหานคร
๓.) นายสามารถ ทองขาว ผู้บริหารค่ายเพลง บิ๊กเลิฟ มิวสิค และบิ๊กเลิฟ เอฟ เอ็ม ๘๘.๒๕ เมกะเฮิรตซ์
๔.) นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา ผู้บริหารสถานีวิทยุ กู๊ดไทม์ เรดิโอ เอฟ เอ็ม ๘๘.๕ เมกะเฮิรตซ์
๕.) นางสาวมะลิดา ปทุมธนทรัพย์ ผู้ผลิตรายการและผู้ดำเนินรายการ รายการฟังสบายสไตล์มะลิดา ทางสถานีวิทยุ ที สไมล์ เรดิโอ เอฟ เอ็ม ๑๐๖.๐๐ เมกะเฮิรตซ์
๖.) นางสุพรรณ สว่างแสง ผู้จัดและดำเนินรายการ รายการ เส้นทางสุขภาพ ทางสถานีวิทยุเสียงโพธิ์ทอง เอฟ เอ็ม ๑๐๓.๗๕ เมกะเฮิรตซ์

*ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และให้การสนับสนุนการจัดงานเทพทอง ได้แก่
๑.) นายศรราม สุทธิพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัท สมายเว ธี เอเชีย จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒.) นางสาวภคอร ฤทธิดำรงโภคิน นักวิชาการดินและปุ๋ย กลุ่มก้าวหน้าอาชีพใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี
๓.) นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี
๔.) นางสาวพรพิมล แก้วนาง ครู โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ จังหวัดกระบี่
๕.) นายชัยเดช เครือเปรม ครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖.) นายพูนพันธ์ สว่างแสง ผู้จัดการทั่วไป ฟอร์ดมีเจริญ จังหวัดอ่างทอง
๗.) นางสาวณัฎฐกานต์ ธรรมสุนทร ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้อำนวยการคลังสินค้า บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย)
๘.) นายเทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายงาน