Breaking News

เชียงใหม่-โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดและส่งต่อ SBIRT

เชียงใหม่-โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดและส่งต่อ SBIRT

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ ( Screening,Brief Intervention and Referral to Treatment : SBIRT)โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ ที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ ( Screening,Brief Intervention and Referral to Treatment : SBIRT)ในครั้งนี้นับว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปัจจุบันมีหน่วยงานร่วมดำเนินการทุกภาคส่วน

ในส่วนของ รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในกรณ๊ที่เป็นผู้เสพ หรือบางหน่วยงานมีศักยภาพในการบำบัดรักษาเบื้องต้น เช่น จิตสังคมบำบัด ( Matrix Program)และการลดอันตรายจากการใช้ยา ( HARM Reduction)และส่งต่อเพื่อการรับการบำบัดรักษาฟื้นฟู ในกรณีผู้ป่วยเสพติดรุนแรง ( Hard Core)หรือผู้ป่วยเสพติดที่มีปัญหาซับซ้อน ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ เป็นต้น

ฉะนั้นการอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รับความรู้ และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคBrief Advice (BA),Brief Intervention (BI)และระบบการส่งต่อการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความมั่นใจว่าการอบรมในครั้งนี้จะอำนวยประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง และของขอบคุณคณะผู้จัดการอบรม คณะวิทยากรและผู้ที่ให้การช่วยเหลือด้านต่างๆในการจัดอบรม

นายพิทักษ์ สุริยะใจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ ( Screening,Brief Intervention and Referral to Treatment : SBIRT)ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้ถูกต้องตารมหลักวิชาการ มีความสามารถในการบำบัดรักษาและฟื้นฟุสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ด้วยเทคนิค BA, BI และสามารถนำรูปแบบการบำบัดรักษาและส่งต่อเพื่อการบำบัดรักษาให้เหมาะสมและถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการร่วมกันของบุคลากรสาธารณสุขในเขต 12 จังหวัดภาคเหนือ

การบำบัดรักษา การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิค Brief Advice (BA),Brief Intervention (BI)และสามารถส่งต่อการรักษาได้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และถูกต้องตามหลักวิชาการจะส่งผลดีแก่ผู้ใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงครอบครัว ชุมชนด้วย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด จาก รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตบริการสุขภาพที่ 1และเขต 2 จำนวน 40 คน การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลา  3 วัน ซึ่งมีทั้งการบรรยาย การอภิปรายและภาคการปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลไชยปราการ รพ.สต. บ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ และวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่