Breaking News

ตาก – หอการค้า จ.ตาก โครงการจักรยานมิตรภาพ ไทย – เมียนม่าร์ ปี 2020 ครั้งที่21

ตาก – หอการค้า จ.ตาก โครงการจักรยานมิตรภาพ ไทย – เมียนม่าร์ ปี 2020 ครั้งที่21

 


ที่กลางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2   ต. ท่าสายลวด  อ.แม่สอด จ.ตาก  นายประเสริฐ   จึงกิจรุ่งโรจน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตากจัดโครงการ “ ปั่นจักรยานมิตรภาพไทย –  เมียนมา “  ครั้งที่   21 ประจาปี  2020 โดยมีนาย ศุภภิมิตร เปาริก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด

นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด  พ.อ. กฤษณ์  กิตยาธิวัฒน์ รองผู้คับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 4 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   นาย จริยาทร สูหู่  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.( สำนักงานตาก)  นางมะติน ติน เมี๊ยะ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  เข้ารวมกิจกรรม กว่า  1,000 คน

โดยปล่อยตัวนักปั่นจักรยานบริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทย-  เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามไปประเทศเมียนมาและแวะสักการะวัดเจดีย์ชเวดากองจำลอง  วัดจระเข้  และ วัดก้อนหินใหญ่ จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา หลังจากนั้นเดินทางกลับประเทศไทย

นายประเสริฐ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดตากจัดโครงการ“ปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา“ ขึ้นตั้งแต่ปี  1999  เป็นต้นมานั้น เพื่อต้องการให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกิจกรรมระหว่างไทย – เมียนมา โดยใช้กลยุทธ์ด้านกีฬาเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงเข้าหากัน มีเป้าประสงค์ในระยะแรกเพื่อเป็นการเรียนรู้ และ สัมผัสถึงวิถีชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้สึกและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของประชาชนทั้งสองประเทศ

ฉะนั้น การจัด โครงการ“ปั่นจักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา”  ที่จะมาถึงปีที่ 21 ในปี 2020  จึงมีพัฒนาการของการจัดโครงการที่ส่งผลต่อกันปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตาก  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยและชาวเมียนมา  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการออกกาลังกาย   เพื่อรณรงค์ลดการใช้น้ามันเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอากาศ//////

ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก