Breaking News

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงเดินหน้าโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม พุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคู่คุณธรรม

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงเดินหน้าโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม พุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีคู่คุณธรรม

 


ในวันนี้ 23 ก.พ.63 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวเรไร แย้มสะอาด ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำบลพระยาบันลือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ มีกิจกรรมการเรียนรู้และแบ่งกลุ่มกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และค้นหากิจกรรมส่งเสริมความดี ตามลำดับ


นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า โครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) เป็นส่วนสนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาชีพ คุณภาพชีวิต ครัวเรือน การศึกษา และชุมชน การจัดการองค์ความรู้ชุมชนการสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงอ้านอาชีพแก่ราษฎร ประกอบไปด้วยแผนงาน 4 ด้าน คือ 1 แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ 3 แผนงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนและชุมชนเกษตร 4 แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน


นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า แนวคิดและกิจกรรมโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม) มุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นตำบลคุณธรรม การรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง การสร้างคุณธรรมเป้าหมาย และคุณธรรมอัตลักษณ์ให้กับภาคส่วนในตำบลพระยาบันลือ ได้แก่หมู่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ โดยมีหลักการในการดำเนินงาน คือ 1 การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 2 ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง 3 ทำอย่างเป็นกัลยาณมิตร และ 4 ทำแล้วมีความสุข โดยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มองค์กร กลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มโรงเรียน ซึ่งจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ค้นหาต้นทุนความดีใช้เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหากิจกรรมส่งเสริมความดี ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 สำหรับกลุ่มโรงเรียน


“หลายท่านอาจจะมองดูเป็นเรื่องยาก แต่หากเรามองให้เป็นเรื่องของ การทำความดี เรื่องที่ดูยากก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และจะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งกับประเทศชาติ ขอให้พวกเราได้ร่วมกันภาคภูมิใจ ช่วยกันพัฒนาตำบลของพวกเราให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และความซื่อสัตย์สุจริต” นายสมศักดิ์ กล่าว


ภาพ/ข่าว ปชส.ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645