Breaking News

กองทัพเรือไทย ต้อนรับเรือ Uss Green Bay สหรัฐ เข้าร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020

กองทัพเรือไทย ต้อนรับเรือ Uss Green Bay สหรัฐ เข้าร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020

 


เวลา 11.00 น.วันนี้ (22 ก.พ.) นาวาเอกประสงค์ ชัยมะณี รองผบ.กองกำลังทางเรือ การฝึกร่วมผสมคอบบร้าโกลด์ 2020 พร้อมคณะนายทหาร เป็นผู้แทน กองอำนวยการการฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020 ให้การต้อน เรือ Uss Green Bay โดยมี น.อ.Michael Harris ผู้บังคับการเรือ USS GREEN BAY หลังเข้าเทียบท่า เพื่อร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึง 6 มีนาคม 2563 และรับส่งกำลังบำรุง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


น.อ.Michael Harris ผู้บังคับการเรือ USS GREEN BAY กล่าวว่า สำหรับเรือ Uss Green Bay ได้เข้าร่วมฝึกคอบบร้าโกลด์ 2020 โดยใช้ในการฝึกซ้อมด้านการลำเลียง การช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉินเป็นหลัก มีกำลังพลเข้าร่วม 800 นาย พร้อมยุโธปกรณ์ นอกจากนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ยังเป็นการกระชับความสัม พันธุ์อันดีระหว่างกำลังทหารไทยและสหรัฐอีกด้วย


ทั้งนี้สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 39 มีประเทศเข้าร่วมการฝึกรวมทั้งสิ้น 29 ประเทศได้แก่ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักจำนวน 7 ประเทศ ประ กอบด้วย ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ประกอบด้วย จีน และอินเดีย


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประ เทศที่เข้าร่วมการฝึก, พัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธร่วม/ผสม ประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤติต่างๆรวมทั้งเป็นการฝึกใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติในการฝึกคอ บร้าโกลด์ 2020 สำหรับแนวความคิดในการฝึกสำคอบร้าโกลด์ 2020รูปแบบการฝึกฯ เป็นการฝึกวงรอบปี Heavy Year

มีขอบเขตการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหา ที่บังคับการ โครงการช่วยเหลือประชาชน การฝึกภาคสนาม และกิจกรรมเสริม ทั้งนี้สำหรับสำหรับเรือ USS Green Bay เป็นเรือลำที่ 4 ในชั้น SAN ANTONIO มีความยาว 208 เมตร มีระวางขับน้ำ 24,900 ตัน ความเร็วสูงสุด 22 นอต สามารถบรรทุก ยาน LCAC , LCU ยานเกราะล้อยาง และอากาศยาน ชนิดต่างๆ เช่น MV 22 , CH53E , CH 46s และ AH-1s มีกำลังพลบนเรือ ประมาณ 800 นาย…


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323