Breaking News

เชียงใหม่ # มทบ.33จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแก่กำลังพล และครอบครัว เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน       

เชียงใหม่ # มทบ.33จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแก่กำลังพล และครอบครัว เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามัคคีปรองดอง ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ เป็นประธานการเสนาสนเทศแก่กำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง, ครอบครัวของมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ จำนวน 300 นาย ณ สโมสรค่ายกาวิละ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกิจกรรมดังนี้


-การมอบใบประกาศ และเงินบำรุงขวัญแก่หน่วยที่รับตรวจจาก สตน. มีคะแนน 4.00
-การมอบทุนการศึกษาบุตรที่สอบเข้า มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 คน  -การชี้แจงของ กอง ฝอ. และ รพ.ค่ายกาวิละ
-ผู้บังคับบัญชาพบปะกำลังพลและครอบครัว
ตามที่ ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ดำเนินการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนการปลุกฝังอุดมการณ์ทางทหารไปยังกำลังพลทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดทัศนคติและความเข้าใจ มีความผูกพันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับสูงกับระดับต่ำสุดไ ปในทิศทางเดียวกัน กองทัพบกจึงได้มีการดำเนินการด้านเสนาสนเทศ และด้านประชาสนเทศ

เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดทัศนคติในทางที่ดีต่อกองทัพ โดยสั่งการให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญ และปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อพบปะและชี้แจงงานต่างๆในห้วงที่ผ่านมา แผนงานต่อไป และนโยบายของหน่วยเหนือเพื่อการเผยแพร่ สาระ ความรู้ และประสบการณ์การทำงาน สู่สาธารณชน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ โดยใช้เวลาว่าง ประกอบความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่นำมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความคิดให้แก่ทหารทุกนาย เสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน ในบทบาททางทหาร  พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง  เพื่อที่จะได้นำไปแก้ไขต่อไป


ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน