Breaking News

ปทุมธานี-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ได้จัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์คูคตเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 (ชมคลิป)

ปทุมธานี-โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ได้จัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์คูคตเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์คูคตเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยนางสุภารมย์ โลทะกะ นายกเทศมนตรีเมืองคูคต ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวีรพจน์ ปานนุ่ม รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคต, นายพินิจ แช่มจะโป๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองคูคตฝ่ายการศึกษา, ร้อยตรีดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาลเมืองคูคต, นายนุกูล ศรีงาม ผู้อำนวยการศึกษาเทศบาลเมืองคูคต, นางสาวปริยากร ศิลาม่อม คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองคูคต และผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เข้าร่วมงาน ด้านร้อยตรีดุสิต แสนใจวุฒิ ปลัดเทศบาลเมืองคูคต กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์คูคตเกมส์ ครั้ง 3

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นับเป็นกิจกรรมที่ดี ควรค่าแก่การยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการแข่งขันกีฬา และโครงการนี้ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อีกทั้งผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์คูคตเกมส์ ครั้งที่ 3 ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬา มีสีเขียว สีฟ้า และสีแดง มีการแสดงเต้นแอโรบิค ชุดพลังเด็กดีคูคต หลังการแสดง มีจับฉลากโชว์หรีดเดอร์และกองเชียร์ และมีการแข่งขันวิ่งเก็บบอลสี, วิ่งส่งบอล, วิ่งอ้อมหลัก, วิ่งตักไข่ใส่รัง, โยนบอลลงตระกล้า ชักเย่อผู้ปกครอง

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน