Breaking News

เชียงใหม่-มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาครู (ชมคลิป)

เชียงใหม่-มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาครู

 

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาครูใน 59 โรงเรียน หวังให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) อย่างยั่งยืน

ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวว่า ตามที่มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Whole School Approach) นั้น  กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการศึกษาในท้องถิ่น (9 เขต) ถือเป็นอีกกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในโครงการ ครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องวีระวรรณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมานั้น มีการทำงานร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์และโค้ชของมูลนิธิฯ ในการลงพื้นที่ ให้คำแนะนำโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 59โรงเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ สมุทรสาคร โดยให้แต่ละโรงเรียนได้มีการกำหนด School Concept ตั้งเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาครู ในโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ (Info)

สำหรับผู้บริหารและครูเพื่อใช้ในการบริหารโดยเฉพาะการดูแลติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนจะมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning ในรูปแบบต่าง ๆ มีการนำเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิฯ ไม่ว่าจะเป็น PBL (Problem Based Learning) และ STEAM Design Process ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบอย่างยั่งยืนต่อไป”

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่