Breaking News

แม่ฮ่องสอน-เปิดเวที Praise Garden _Music Night # 1 “ดนตรีแห่งการสรรเสริญ” ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จัดกิจกรรมให้เด็กพิเศษเด็กพิการได้แสดงศักยภาพความสามารถร่วมกับเด็กปกติได้อย่างสร้างสรรค์

แม่ฮ่องสอน-เปิดเวที Praise Garden _Music Night # 1 “ดนตรีแห่งการสรรเสริญ” ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ จัดกิจกรรมให้เด็กพิเศษเด็กพิการได้แสดงศักยภาพความสามารถร่วมกับเด็กปกติได้อย่างสร้างสรรค์

 


ณ ลานกิจกรรมศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาววราภรณ์ ขันเขียง ผู้อำนวยการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ อ.แม่สะเรียงได้นำคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เด็กนักเรียนและเยาวชน เครือข่าย องค์กรคนพิการ หน่วยงานรัฐ เอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 100 คน ร่วมกิจกรรม Praise Garden Music Night # 1 “ดนตรีแห่งการสรรเสริญ” ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อความพิการและคนพิการ ผลักดันคนพิการและผู้ดูแลได้แสดงศักยภาพอย่างมีส่วนร่วมในสังคมเต็มความสามารถ

และ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริงดำรงชีวิตอิสระในสังคม อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นการสื่อสารสังคม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ ต่อคนพิการ และความพิการเพื่อนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงเดี่ยวเปียโน ไวโอลิน แซคโซโฟนของเด็กพิการ และ เยาวชนทั่วไประดับประถม มัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งถือเป็นการ เปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถให้สังคมและบุคคลภายนอกได้รับรู้ อีกทางหนึ่ง


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401