Breaking News

อบจ ชลบุรี จัดประชาคมท้องถิ่น อำเภอสัตหีบประจำปีงบประมาณ 2563

อบจ ชลบุรี จัดประชาคมท้องถิ่น อำเภอสัตหีบประจำปีงบประมาณ 2563

 


*****วันนี้ 18 ก.พ.63 นาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในการเปิดโครงการประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นาย เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรีเขต 8 นาวาเอกคมพันธ์ อุปลานนท์รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ นาย กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ ส.อบจ.ชบ.เขตอำเภอสัตหีบ นาย ภิญโญ สายนภา ส.อบจ.ชบ. เขตอำเภอสัตหีบ นาย ทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ ส.อบจ.ชบ.เขตอำเภอสัตหีบ ตลอดจน ส่วนราชการในเขตอำเภอสัตหีบ ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น


****ด้วยองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาภาครัฐในด้านต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องครอบคลุมทุกพื่นที่จังหวัดและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้มีข้อมูลสำหรับการวิเคราห์ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือปัจจัยแวดล้อมอื่น เพื่อประโยชน์ของประชาคมในท้องถิ่น


****นาย วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูล เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดทำโครงการ ประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาฯ เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมเสนอประเด็นปัญหาความต้องการของท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการสีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกัน


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323