Breaking News

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกทักษะบุคลากร สปป.ลาว สานสัมพันธ์สองประเทศ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย จัดฝึกอบรมสาขาเทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา สาขาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และสาขาการบริหารจัดการของเสีย พัฒนาบุคลากร สปป.ลาว ส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคงด้านแรงงานระหว่างประเทศ และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน โดย สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาประเทศในทุกด้าน ได้แก่

สังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการเสนอความต้องการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชน มายังประเทศไทย ผ่านทางเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันฯนานาชาติ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การพัฒนาฝีมือแรงงานของปีที่ผ่านมา

น.ส.สุขศรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรม 3 หลักสูตรในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรตามความต้องการของ สปป.ลาว ที่ต้องการฝึกบุคลากรของตนให้มีทักษะเพิ่มขึ้น และกลับไปพัฒนาประเทศตามหลักสูตรที่ตนเองฝึกจบมา จึงได้ส่งบุคลากรระดับผู้บริหาร ฝึกอบรมสาขา การบริหารจัดการของเสีย(Waste Management) และบุคลากรระดับหัวหน้างาน ฝึกอบรมสาขาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และสาขาเทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา รวมทั้งสิ้น 60 คน


“สปป.ลาว มีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศของตนให้ศักยภาพเพิ่มขึ้น ยกระดับฝีมือแรงงานขึ้นไปอีกขั้น ตั้งแต่บุคลากรระดับปฏิบัติการ จนไปถึงระดับผู้บริหาร ให้สามารถพัฒนาประเทศทัดเทียมและแข่งขันกับชาติอื่นๆได้ การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันฯนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือน มีนาคม 63 จะเป็นหลักสูตรอะไรนั้น สามารถติดตามได้ทางเวปไซต์ หรือทาง Facebook ของสถาบันฯ โดยเฉพาะคนไทย สามารถเข้าฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น
น.ส.สุขศรีฯ กล่าวในท้ายสุด