Breaking News

เปิดอย่างเป็นทางการ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี (ชมคลิป)

เปิดอย่างเป็นทางการ อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ ณ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและท่าเรือเฟอร์รี่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการขนส่งหลายรูปแบบ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช 2561-2580 ด้านความมั่นคง และด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในวงเงินงบประมาณ 255 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2562 และเพื่อให้การบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่เกิดประโยชน์สูงสุด ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ จึงได้ดำเนินการตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อหาผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์ในด้านการขนส่งทางทะเลของประเทศ เข้ามาบริหารงานอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่แห่งนี้ ซึ่งสรุปผลว่า บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาบริหารงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง การให้เสิทธิเช่าอาคารผู้โดยสารเรือฟอร์รี่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สำหรับการบริหารจัดการท่าเรือเฟอร์รี่ ยังคงบริหารโดยท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ การบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่โดย บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการขนส่งทางทะเลระหว่างภาคตะวันออกกับภาคใต้ของประเทศไทย มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่สัตหีบชลบุรีและบริเวณโดยรอบท่าเรือจุกเสม็ด ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า กองทัพเรือ ได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ท่าเรือจุกเสม็ด 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ท่าเรือจุกเสม็ดเป็นท่าเรือ One Port Two Mission โดยการดำเนินการด้านความมั่นคงอยู่ในความรับผิดชอบของฐานทัพเรือสัตหีบ ส่วนด้านเศรษฐกิจอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์-กองทัพเรือ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่เป็นโครงการหนึ่งในการใช้ประโยชน์ท่าเรือจุกเสม็ด ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนให้มีการเดินทางและขนส่งทางทะเลมากขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการเรือพาณิชน์ในการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สนับสนุนและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล

ภาพข่าว เจี๊ยบโฟกัส 0825313717