Breaking News

ศาลยุติธรรมเปิดบริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบ CIOS อำนวยความสะดวกคู่ความ รวดเร็วไม่ต้องมาศาล มุ่งสู่ศาลดิจิทัล63 :

ศาลยุติธรรมเปิดบริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบ CIOS อำนวยความสะดวกคู่ความ รวดเร็วไม่ต้องมาศาล มุ่งสู่ศาลดิจิทัล63 :

 

ตามที่นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้มอบนโยบาย“เรื่องการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมการพิจารณาพิพากษาคดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัด สำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้และเพื่อเป็นการพัฒนาศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นศาลดิจิทัล (D-Court) ภายในปี 2563” นั้น


นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าคณะทำงานขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ ได้ดำเนินการจัดทำระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม Case Information Online Service (CIOS) ซึ่งมีบริการคัดถ่ายเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการส่งไฟล์เอกสาร ผ่านทางเว็บไซด์ https://cios.coj. go.th สำหรับศาลชั้นต้นทั่วประเทศ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยได้ทดลองนำร่องเป็นศาลต้นแบบจำนวน 6 ศาล ได้แก่ศาลแขวงพัทยา ศาลแขวงดอนเมือง ศาลแขวงธนบุรี ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลจังหวัดนครนายก และศาลจังหวัดระยอง รวมระยะเวลาทดลอง 3 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) มีจำนวนการให้บริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 492 ครั้ง ในส่วนของคู่ความ/ทนายความผู้ใช้บริการเห็นด้วยกับการนำระบบการบริการไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ร้อยละ 100 เนื่องจากไม่ต้องเดินทางมาศาล ทำให้ประหยัดเวลาสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของศาลเองก็สามารถลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดถ่ายเอกสารในสำนวน ซึ่งสอดคล้องกับศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากลแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมพ.ศ.2561-64 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม

นอกจากนี้โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวต่อว่าสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้บริการคัดถ่ายเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (Case Information Online Service: CIOS) และกำหนดขั้นตอนให้บริการดังกล่าวร่วมกับการใช้งานระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มให้บริการคู่ความทาง https://cios.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป