Breaking News

ลำปาง # ศอ.จอส.ภาค 3/มทบ.32 นำจิตอาสา,ชุดรณรงค์ ร่วมทำแนวกันไฟรอบเขาดอยพระบาท ป้องกันไฟป่าลดปัญหาหมอกควัน

ลำปาง # ศอ.จอส.ภาค 3/มทบ.32 นำจิตอาสา,ชุดรณรงค์ ร่วมทำแนวกันไฟรอบเขาดอยพระบาท ป้องกันไฟป่าลดปัญหาหมอกควัน

 


เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 นำกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32 และชุดรณรงค์ฯ มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำโดย พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3, ฝ่ายปกครอง, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรภาคประชาชน และประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่ จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำแนวกันไฟรณรงค์สร้างจิตสำนึกหยุดพฤติกรรมการเผา ณ ป่าชุมชนบ้านผาลาด – วังหลวง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


สำหรับกิจกรรมการทำแนวกันไฟดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องมาทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์เชิงรุก ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อให้เกิดความรักความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และร่วมเป็นจิตอาสาที่จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยรอบบริเวณผืนป่าและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยจากหมอกควันไฟป่า และหยุดพฤติกรรมการเผา และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเพื่อต้องการสร้างแนวกันไฟในบริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้ เพื่อจะได้เป็นแนวเขตป้องกันไฟป่า ซึ่งจะช่วยจำกัดพื้นที่การเผา กรณีเกิดการลักลอบเผาป่าและช่วยบรรเทาปัญหาลดมลพิษจากหมอกควัน เพื่อต้องการสร้างแนวกันไฟในบริเวณพื้นที่ป่าแห่งนี้


ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน