Breaking News

นครนายก พิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก (ชมคลิป)

พิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

 

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีแต่งตั้งพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมี พระสังฆาธิการะดับเจ้าคระตำบล/เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/พระกรรมวาจาจารย์ และครูสอนพระปริยัติธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก


เนื่องด้วยการฝึกอบรมพระภิกษุที่จะได้รับการแต่งตั้งป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล/เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/พระกรรมวาจาจารย์ และครูสอนปิยัติธรรม ของคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 5 วัน ณ วัดอุดทธานี พระอารามหลวง เพื่อให้พระภิกษุผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต่างๆ ไดรับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการบริหารการกิจการคณะสงฆ์

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นพระวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ ตลอดระยะการฝึกอบรม ประกอบด้วย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์/กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/มติ/ประกาศมหาเถรสมาคม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ทั่วไป
โดยมีพระภิกษุที่ผ่านการฝึกอบรมให้เป็นพระสังฆาธิการ ประกอบด้วย เจ้าคณะตำบล จำนวน 1 รูป,รองเจ้าคณะตำบล 1 รูป,เจ้าอาวาส 13 รูป,รองเจ้าอาวาส 4 รูป,ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 8 รูป,พระกรรมวาจาจารย์ 13 รูป,ครูสอนพระปริยัติธรรม 10 รูป,พระฐานานุกรม 1 รูป รวมทั้งหมด 51 รูป


สมบัติ เนินใหม่// รัชชานนท์ เนินใหม่ //ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก