Breaking News

นราธิวาส-เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่

 

นราธิวาส-เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่

 

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขยะเป็นปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย สาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น หากส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีแล้ว ขยะมูลฝอยเหล่านั้นจะสามารถสร้างประโยชน์ สร้างรายได้ และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณได้จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนและต่อประเทศชาติต่อไป


วิทยากร นายนัศรุดดีน เจะแน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธีการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า ปัจจุบันตำบลกะลุวอเหนือ มีปริมาณขยะถึง 4.10 ตันต่อวัน

ซึ่งมาจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชน และการท่องเที่ยว หากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้ว ๑ คนจะก่อให้เกิดขยะในปริมาณ 0.4 กิโลกรัมต่อวัน จึงเป็นภาระหนักของ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ในการบริหารจัดการกำจัดขยะเหล่านั้น ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมายทุกวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้าง เป็นจำนวนมากในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย ได้แก่ พื้นที่สกปรก ไม่น่ามอง เสียทัศนียภาพ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และพาหนะนำโรคต่าง ๆ เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด โรคผิวหนัง บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น

ตะกั่ว ปรอท ลงสู่พื้นดิน และแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำเน่าเสีย ท่อระบายน้ำอุดตัน อันเป็น สาเหตุของปัญหาน้ำท่วม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง เขม่า ควัน จากการเผาขยะ และเกิดก๊าช มีเทนจากการฝังกลบขยะ และขยะบางชนิดไม่ย่อยสลาย และกำจัดได้ยาก เช่น โฟม พลาสติก ทำให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม “การคัดแยกขยะ” ผู้คนส่วนมาก ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะมูลฝอยเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะ มูลฝอยก็จะลดจำนวนลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชากร และต่อประเทศชาติต่อไป


ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นท้องถิ่นหนึ่งที่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ไม่สามารถจะรองรับปริมาณขยะได้ในอนาคต เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ขึ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส