Breaking News

ฉะเชิงเทรา-ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว จัดกิจกรรม “วิ่งส่งกำลังใจไปอู่ฮั่น” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว จัดกิจกรรม “วิ่งส่งกำลังใจไปอู่ฮั่น” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

 

วันนี้ (15 ก.พ.63) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิ่งส่งกำลังใจไปอู่ฮั่น” โดยมี สมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา และประชาชนที่สนใจการจจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว กล่าวว่า จากกรณีเกิดการระบาดของโรคจากเชื้อไวรัสปอดอักเสบในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน

โดยองค์การ อนามัยโลก(WHO)ได้กำหนดชื่ออย่างเป็นทางการให้กับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เรียกว่า “Covid-19” ซึ่งเริ่มต้นการแพร่ระบาดในปี 2019 โดยสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดติดต่อไปยังประเทศต่างๆ มากข้ึน โดยขณะน้ีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการรณรงคให้ความรู้และแนวทางป้องกันแก้ไขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างเร่งด่วน ซึ่งภาคประชาชนทุกคน จะต้องให้ความร่วมมือเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท

รวมถึงช่วยกันรณรงค์ป้องกันร่วมกัน และจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวน้ี ชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว ร่วมกับหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วิ่งส่งกำลังใจไปอู่ฮั่น” โดยมี วัตถุประสงคเ์พื่อมอบเงินรายได้ไ้ม่หักค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อใช้ในการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนตระหนักและร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ