Breaking News

สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ปี’63 สร้างโอกาสธุรกิจ ยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค สู่ยุค 4.0 ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ปี’63 สร้างโอกาสธุรกิจ ยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค สู่ยุค 4.0 ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค: นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” นำเสนอผลงานนวัตกรรมและบริการของ สวทช. พร้อมเดินหน้าตอบโจทย์การพัฒนาประเทศภายใต้ BCG Economy Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่งเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy Year สวทช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ทำหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงมุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้าไปสร้างให้เศรษฐกิจในทุกกลุ่มของประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มิติด้านการเกษตร นับเป็นหนึ่งในมิติที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อน BCG โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ ซึ่ง สวทช. ใช้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่ สวทช. มีอยู่เข้าไปช่วยวิจัยพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ แก่ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและจริงจัง ด้วยกลไกขับเคลื่อนใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาเชิงพื้นที่ การเตรียมกำลังคน การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ และการพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า


“สวทช. จัดงานประชุม สวทช. วิทย์-สัญจรภาคเหนือ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอผลงาน สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ บรรยายพิเศษ การสัมมนาและเสวนาวิชาการ เพื่อนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยี แนวคิดประสบการณ์ และแผนการพัฒนาพื้นที่ด้วย วทน. รวมถึงกิจกรรมนิทรรศการที่นำเสนอเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่ชุมชน ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแสดงผลงานจากโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน และบริการสำหรับภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อตอกย้ำบทบาท สวทช. ในการเป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี สู่สังคมฐานความรู้ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”


ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า สวทช. มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ BCG Economy Model ให้ประสบความสำเร็จได้ โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในพื้นที่ทุกภาคส่วนพัฒนาผลงานวิจัยและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ สวทช. ได้เปิดตัวโครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CTAP) เพื่อยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ด้าน นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย BCG Economy Model ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สำหรับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคการเกษตรและอาหารเป็นหลัก มีเป้าหมายที่จะใช้ BCG พัฒนาภูมิภาคให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว วทน. มีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เกิดเป็นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้าน วทน. เพื่อชุมชน และร่วมถ่ายทอดผลงานวิจัยเหล่านี้ผ่านกลไกการบริการต่างๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นแรงหนุนให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

งาน สวทช.-วิทย์สัญจร วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค “นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เป็นงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมครั้งสำคัญ ที่ร่วมก้าวสู่ยุค 4.0 เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค โดยมีผู้สนใจจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมงาน ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/regional/north2020/