Breaking News

ฉะเชิงเทรา-นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เปิด”โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา”เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เปิด”โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา”เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

วันนี้ (13 ก.พ.63) ที่ห้องประชุมชั้น4 ศูนย์เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด”โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 1 “ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยก่อนเริ่มพิธีเปิดฯ มีการเคารพธงชาติ/สวดมนต์ จากนั้นมีการแสดงชุด”รักษ์มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ร่วมสมัยสู่สากล และการแสดงชุด”ลีลาสสุขสมวัย”


นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ที่มีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม พร้อมสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการต่างๆเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยได้ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ

จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วยหลักสูตรหมวดวิชาสังคม และหมวดวิชาสุขภาพ เนื้อหาเป็นทั้งสาระความรู้ และกิจกรรมนันทนาการตามความสนใจ กำหนดเรียน 8 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 40 ชั่วโมง ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา

และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งบุคลากรจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งนอกจากผู้สูงอายุจะได้รับความรู้เรื่องการปรับตัวเข้ากับสังคม ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามวัยแล้ว ผู้สูงอายุจะได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนพ้องที่มีวัยใกล้เคียงกัน ได้รับความสุข ความสนุกสนาน และที่สำคัญเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อยากให้ศูนย์การเรียนรู้ Kcc ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนเมืองฉะเชิงเทราทุกเพศวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่