Breaking News

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางปะกง เป็นประธานเปิด โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศ “ปล่อยพันธ์ุปูทะเล” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พันเอกชวลิต จารุกลัส ผู้จัดการอาวุโส บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราเป็นผู้กล่าวรายงาน และ นำคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา มอบเครื่องกีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกะจาน จังหวัดเพชรบุรี

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทรา สนับสนุน โครงการ ปล่อยปูทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศแบบกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2. โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นอย่าง เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง โครงการจัดตั้งนิคมบลูเทคซิตี้. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ โดยในวันนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน