Breaking News

คณะกรรมาธิการการวุฒิสภาการศึกษาดูงานแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

คณะกรรมาธิการการวุฒิสภาการศึกษาดูงานแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นายอำพล จินดาวัฒนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นายคำนูณ สิทธิสมาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่และโฆษกคณะกรรมาธิการ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงพื้นที่ศึกษาดูงานในโครงการ “การพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอเมืองขอนแก่น และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม