Breaking News

สระแก้ว- พ่อเมืองสระแก้วขอความร่วมมือสื่อสารมวลชนนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ่าระวังอากาศและสิ่งแวดล้อมมลพิษ

สระแก้ว- พ่อเมืองสระแก้วขอความร่วมมือสื่อสารมวลชนนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ่าระวังอากาศและสิ่งแวดล้อมมลพิษ

 


*****วันนี้ หนังสือด่วนที่สุด ที่ สก (กป.ภจ) ๐๐๒๑/ว 0๖๐๗ จาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว ด้วยจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามสภาพอากาศ พบว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒๕ ตามซ้อมูลรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย จากรมควบคุมมลพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและอาจขยายเป็นวงกว้างดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒๕ จึงขอให้ท่าน ดำเนินการ ดังนี้ ๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นสะถานี้โทรทัศน์ทีวี และเคเบิลท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร จากทางราชการ ขอให้ดูแลสุขภาพ

*****เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น สารมลพิษทางอากาศ เกินมาตรฐาน และลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น และถ้ามีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ๒.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักและปรับพฤติกรรมของประชาชน ในการงดเผาเศษวัสดุในครัวเรือน เศษวัชในที่รกร้าง เขตไหล่ทางในพื้นที่เขตเมือง และงดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยเด็ดขาด ให้เปลี่ยนวิธีการกำจัดวัชพืชและผลผลิตทางการเกษตรเป็นการทำปุ๋ยหมัก หรือใช้จุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในการเร่งการย่อยสลาย และห้ามผาในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด โดย สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การประกาศเจตนารมณ์ลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การมอบธรรมนูญหมู่บ้าน เรื่อง การไม่เผาในพี่โล่งแจ้งของหมู่บ้าน เพื่อนำไปติดประกาศประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน กิจกรรมการเดินรณรงค์ เป็นตัน โดยกามีส่วนร่วมของทุกกาดส่วนและจิตอาสาในพื้นที่ และขอให้แจ้งสถานีวิทยุชุมชนทุกสถานีเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


*****นายวรพันธุ์ สุวัญณสสั ผู้ว่าราชการจันวัดสระแก้ว กล่าวว่า รายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง ที่สำนัก จัดการคุณภาพอากาศและเสียงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง อันประกอบด้วย การปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐาน การศึกษาวิจัยและพัฒนา การรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ข้อมูล และความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการมลพิษสำนักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มลพิษทางอากาศของจังหวัดสระแก้วและเสียง และมีข้อมูลที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ สระแก้ว รายงาน