Breaking News

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ สกสค.

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา กับ สกสค.

 

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อตอบสนองการดำเนินงานการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ งานมาตรฐานวิชาชีพงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ งานพัฒนาวิชาชีพ งานยกย่องวิชาชีพ และงานจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เช่น ข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในระบบให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน ลดความซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ

โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการและการให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการเชื่อมโยงบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดทำความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการให้บริการของทั้งสองหน่วยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยระบบที่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการและการให้บริการนำไปสู่สำนักงานดิจิทัล

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า การบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของสองหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 2 หน่วยงานมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัยส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดเก็บไว้ในระบบงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จำนวนมากกว่าหนึ่งล้านสามแสนรายทั่วประเทศ ในจำนวนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้เตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Web Service ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลและให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทำความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน