Breaking News

ชุมพร – งานเชิดชูเกียตริทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร กำหนดจัดพิธีวันทหารผ่านศึก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ชื่องาน เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 06.30น. จัดพิธีสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดยมีพลตรีพรชัย อินทนูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เป็นประธานในพิธีและเวลา 08.00น. ประกอบพิธีวางพวงมาลา โดยเริ่มวางพวงมาลาของผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานสมาคม ชมรม มูลนิธิ เครือข่ายทหารผ่านศึกอำเภอ ตลอดจนทหารผ่านศึกนอกประจำการกรณีสงครามต่างๆ เวลา 09.30 น.ประกอบพิธีทางศาสนา

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ล่วงลับที่นับถือศาสนาพุทธ ณ ศาลาอเนกประสงค์ค่ายเขตอุดมศักดิ์ โดย พลตรีพรชัย อินทนูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เป็นประธานในพิธี และในเวลา 10.00น. จัดให้มีพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ณ สนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ โดยมีพลตรีพรชัย อินทนูผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เป็นประธานในพิธีโดยมีขบวนสวนสนามของกำลังพล ขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึกขบวนทหารผ่านศึกกรณี 6 สงครามและ ทหารผ่านศึกจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองจังหวัดสุราษฎร์ที่มาร่วมในขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึก ในครั้งนี้


พลตรีพรชัย อินทนู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร เผย ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ประจำปี2563 ในวันนี้ ต้องของแสดงความชื่นชมกับทหารผ่านศึกดีเด่น เครือข่ายทหารผ่านศึกดีเด่น ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณทุกท่าน และขอให้ภาคภูมิใจ ในการเป็นตัวแทนทหารผ่านศึก ที่มีความมานะอดทน และได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างสืบไปและ สำหรับทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ รับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญ เสียสละยอมอุทิศ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตย ของชาตินั้น นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่ง และขอให้ทุกท่านรักษาเกียรติยศนี้ไว้ ด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514