Breaking News

รมว.พม ประเดิมเดินสาย มอบบ้านพอเพียงให้คนจน ชู..นโยบายรัฐบาล จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง โดยจะให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ชมคลิป)

รมว.พม ประเดิมเดินสาย มอบบ้านพอเพียงให้คนจน  ชู..นโยบายรัฐบาล จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง โดยจะให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการมอบบ้านพอเพียงชนบทหลังแรกในจังหวัดอุบลราชธานี (จากทั้งหมด 213 หลัง) ให้แก่ครอบครัวนางหนูจันทร์ เกาะแก้ว ชาวบ้านตำบลไร่ใต้ ซึ่งมีฐานะยากจน พร้อมทั้ง มอบป้ายบ้านพอเพียงชนบท ปี 2563 จำนวน 213 หลังคาเรือน ให้แก่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งมอบบ้านเพียงพอเพียงชนบท รวมทั้ง งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ งบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ “ส่งความสุข ลดทุกข์ปรับโถ” (ซ่อมแซมห้องสุขา) และเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กและเยาวชน ที่มีฐานะยากจน ณ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


นายจุติ เปิดเผยว่าในโอกาสที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกหน่วยงานมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พอช.ได้จัดเตรียมของขวัญด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยตามโครงการ‘บ้านพอเพียงชนบท’ จํานวน 11,500 ครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน สภาพ บ้านเรือนทรุดโทรม มีสภาพไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย เช่น หลังคารั่ว เสาเรือนผุ บันไดโยกคลอน พื้นบ้าน ฝาบ้าน ห้องน้ํา ห้องครัวชํารุด ฯลฯ ได้ซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัย ในการอยู่อาศัย โดย พอช.จะสนับสนุนงบประมาณครัวเรือนหนึ่งไม่เกิน 19,000 บาท

ทั้งนี้การดําเนินโครงการบ้านพอเพียงนั้น จะให้องค์กรชุมชนที่มีการจัดตั้งอยู่ในพื้นที่แล้ว เช่น สภาองค์กรชุมชนตําบล กองทุนสวัสดิการตําบล เป็นแกนหลักในการดําเนินโครงการ ส่วนการซ่อมสร้างบ้านเรือนนั้น ชุมชนและครัวเรือนที่เดือดร้อนจะช่วยกันซ่อมสร้าง ใช้แรงงานจิตอาสา เช่น หน่วยทหารในพื้นที่ และ ช่างชุมชน ทําให้ซ่อมสร้างได้เร็วและประหยัดงบประมาณ ในกรณีที่สภาพบ้านทรุดโทรม และผุพังมาก จําเป็นต้องสร้างบ้านใหม่ ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล รวมทั้งภาคเอกชนจะช่วยกันสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5-7 วันจน ได้บ้านหลังใหม่ ถือเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

นายจุติ กล่าวด้วยว่า โครงการบ้านพอเพียงชนบทจํานวน 11,500 หลังทั่วประเทศ ขณะนี้กําลัง ดําเนินการในทุกภูมิภาค ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 218,500,000 บาท ซึ่งในวันที่ .ได้เดินทางมาที่จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นประธานในการมอบบ้านพอเพียงหลังแรกมีขนาด 4X6 ตารางเมตร โครงสร้างเป็นปูนและไม้ ก่อด้วยอิฐบล็อคทนอกจากนี้ในวันดังกล่าว นายจุติจะมอบป้ายโครงการบ้านพอเพียงชนบท ที่จะดําเนินการ ในจ.อุบลราชธานี จํานวน 213 หลังคาเรือนให้แก่ผู้แทนขบวนองค์กร จากนั้นวันที่ 2 ก.พ.นายจุติจะเดินทางไปจ.ระยอง เพื่อ เป็นประธานใน งาน ‘Kick Off มหกรรมบ้านพอเพียง : ซ่อมบ้าน สร้างโอกาส ส่งความสุข ปี 2563’ โดยการ ซ่อมสร้างบ้าน 10 หลังแรก (จากทั้งหมด 1,525 หลังใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก) และมอบบ้านพอเพียงหลังแรก ที่สร้างบ้านใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุซึ่งมีฐานะยากจน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐ ที่จะไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง โดยจะให้การช่วยเหลือ อย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม