Breaking News

ตาก – กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับบริจาคโลหิต

ตาก – กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดรับบริจาคโลหิต

 


ที่บริเวณห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดนำคณะกรรมการกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาดและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ออกรับบริจาคโลหิตที่ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยเป็นความร่วมมือกันกับ ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลแม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 มีคณะครูอาจารย์และนักศึกษา ให้ความสนใจในการบริจาคโลหิตมากมาย จึงได้ถือโอกาสนี้ในการทำบุญครั้งใหญ่

โดยโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคจะนำไปช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาชีวิต โดยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เล็งเห็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การบริจาคโลหิตเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ เป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงจัดให้มีการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคโลหิตท่านสามารถติดต่อศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลแม่สอด ขอให้ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมความพร้อมในการบริจาคโลหิต ในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจบริจาคดวงตาและอวัยวะ อีกหลายรายด้วยกัน


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก