Breaking News

อุบล​ราชธานี​ รมว.พม. หนุน ศพค. เป็นเครือข่ายใกล้ชิดประชาชนกลุ่มเป้าหมายระดับตำบล สู่การสร้างสังคมดี มีคุณภาพ

อุบล​ราชธานี​ รมว.พม. หนุน ศพค. เป็นเครือข่ายใกล้ชิดประชาชนกลุ่มเป้าหมายระดับตำบล สู่การสร้างสังคมดี มีคุณภาพ

 

วันนี้ 1 ก.พ. 63 ที่โรงสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.พม. มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เชิงบูรณาการกลุ่มเป้าหมายและทรัพยากรร่วมกัน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือ จาก 8 หน่วยงาน สถาบันศึกษา ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ของจังหวัดอุบลราชธานี ในการพัฒนาศักยภาพ ศพค. ซึ่งกระทรวง พม.โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวง พม.ในฐานะหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และมุ่งเน้นการ สร้างสังคมดี มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกันโดยเฉพาะการสร้างครอบครัวให้มีความอยู่ดีมีสุข

และพัฒนาครอบครัวให้เป็นต้นแบบในการเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. ยังไม่มีหน่วยงานในระดับตำบลที่มีความใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายโดยตรง จึงให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ผ่านกลไกการทำงานในชุมชน ด้วยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 7,133 แห่ง ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายการทำงานด้านครอบครัวระดับตำบล และเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำปรึกษา เฝ้าระวัง สำรวจข้อมูล ป้องกัน แก้ไขปัญหาของครอบครัวและสังคม รวมถึงประสานส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ศพค. เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในระดับพื้นที่ ที่มีบทบาทในการประสานความร่วมมือและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย สค. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ ศพค. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ศพค. ให้มีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานด้านสังคมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 1 การบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของศพค. และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2​ การเสวนาแนวทางการขับเคลื่อน ศพค. และ 3 การแบ่งกลุ่มระดมสมองร่วมด้วยช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการขับเคลื่อน ศพค. ทั้งนี้ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​