Breaking News

อุบลราชธานี-คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อุบลราชธานี-คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

31 ม.ค.63 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


นางยุภาพร วิฑูรย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอเขื่องใน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขื่องใน ให้การต้อนรับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชรานี รับผิดชอบพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน 860 หลังคาเรือน ประชากร 3,676 คน

มีการดำเนินงานการพัฒนา ต้นแบบ 5 ด้าน คือ งานการคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เช่น ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสียง ตรวจสารปนเปื้อนผลิตภัณฑ์สุภาพ ด้านภูมิทัศน์ สุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GRFEN&CLEAN Hospital สวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสนับสนุนและพัฒนา เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการซื้อวัสดุทางการแพทย์ โครงการสร้างสุขภาพดีวิถีไทย สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนางานการแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ ยาสมุนไพรทับหม้อเกลือ ขยายผลสู่ชุมชน

ทำให้เกิดศูนย์บริการสุขภาพแผนไทยในชุมชน 3 แห่ง ประชาชนเข้าถึงบริการนวดแผนไทยเพิ่มขึ้น ด้านการงานวิจัยนวัตกรรม โครงการวิจัยเรื่อง ความชุกของโรคติด เชื้อปรสติ ในประชากร ตำบลก่อเอ้ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกบริโภคปลาดิบ เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี​ ผลงานการพัฒนานวัตกรรม มหัศจรรย์ 1,000 วัน สู่คลังนมแม่ สร้างเด็กไทยฉลาด สุขภาพดี ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยยนมแม่ ที่เปลี่ยนไปทำให้แม่ไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น จึงมีคลังนมแม่ในชุมชน และมีระบบการเก็บ การสง่ นม โดยทางระบบขนส่งสาธารณะ

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​รายงาน​