Breaking News

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ขึ้นปาย จ.แม่ฮ่องสอน มอบสิทธิประโยชน์แรงงานอิสระ อยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ขึ้นปาย จ.แม่ฮ่องสอน มอบสิทธิประโยชน์แรงงานอิสระ อยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 (100 บาท/เดือน) ส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และบริการของกระทรวงแรงงาน

วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งให้บริการข้อมูล/ข่าวสารของส่วนราชการในสังกัด ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการก่อนที่จะเข้าสู่บริการอื่นๆ การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ คำร้องหรือคำขอของประชาชนในงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันทีโดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 (100 บาท/เดือน) โดยได้ชำระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน (มกราคม 2563) จำนวน 1 เดือน และชำระเงินสมทบล่วงหน้าอีกจำนวน 12 เดือน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,300 บาท
โดย รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ทุกแห่ง ซึ่งการเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และการบริการของกระทรวงแรงงานที่ให้บริการทุกจังหวัดของประเทศ

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 คือผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไปที่มีอายุไม่ตำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ เป็นการสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้รับความคุ้มครอง โดยมีสิทธิประโยชน์ 3 ทางเลือก ดังนี้ ทางเลือก 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน ,ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี) , ค่าทำศพ 20,000 บาท ทางเลือก 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิ 3 กรณีเหมือนทางเลือก 1

และเพิ่มบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน ทางเลือก 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิ 3 กรณีเช่นเดียวกับทางเลือก 1 และเพิ่มบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน , เพิ่มค่าทำศพเป็น 40,000 บาท,ได้รับสิทธิสงเคราะห์บุตร 200 บาท/คน/เดือนคราวละไม่เกิน 2 คน

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ 7- eleven สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม และตัวแทนเครือข่ายประกันสังคม