Breaking News

P&G จับมือพันธมิตร เสริมทัพด้วยแนวคิด Upcycling แปลงขยะเป็นบ้าน

P&G จับมือพันธมิตร เสริมทัพด้วยแนวคิด Upcycling แปลงขยะเป็นบ้าน

 


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563​ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ หมู่ 6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล ประเทศไทย (Procter & Gamble Manufacturing Thailand) ร่วมกับ มูลนิธิอยู่อาศัยประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) และองค์การบริหารส่วนตำบล สองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “แปลงขยะเป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมี นายสุชาติ แสวงไวศยสุข นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลสองคลอง นายอาร์ปัน กุปตะ กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล ประเทศไทย

นาย ทิโมธี โล๊ค ผู้บริหารมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยพนักงานบริษัท P&G กว่า 150 คน และประชาชนในพื้นที่ตำบลสองคลอง เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะในชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปี คศ. 2030 (United Nation Sustainability Development Goals) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นการรับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนด้านนวัตกรรม ในการนี้ มีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ได้นำองค์ความรู้เรื่องการอัพไซเคิลมาเผยแพร่ในกิจกรรมดังกล่าว และมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคตด้วย


จีซี ผู้ดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในวันนี้ จีซี ในฐานะผู้นำด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้นำองค์ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมาสร้างสรรค์และต่อยอดจาก P&G โดยการนำขยะที่ไม่มีค่า และไม่สามารถ รีไซเคิลได้ ซึ่งได้แก่ ของเหลือใช้จากภาคการเกษตร และ ขยะจากสินค้าอุปโภคบริโภค มาผ่านกระบวนการอัพไซคลิง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยแปลงให้เป็นไม้เทียมที่ทำจากขยะพลาสติก (Wood Plastic Composite : WPC) และ แผ่นบอร์ดรีไซเคิล (Eco Board) และ จะนำไปเป็นวัสดุในการก่อสร้างบ้านให้กับมูลนิธิ ที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat for Humanity Thailand) ในลำดับต่อไป


จีซี มุ่งมั่นในการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในทุกความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน และพร้อมผลักดันให้ เกิดโครงการนำร่องการเก็บและบริหารจัดการขยะทั่วประเทศไทย
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท P&G ควบคู่ไปกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญด้านความเป็นพลเมืองของโลกที่พีแอนด์จีให้คำมั่นสัญญา (P&G Global Citizenship) พร้อมกับจริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์กรที่มุ่งมั่นทำให้เมืองและการตั้ง ถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย ส่งเสริม การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า” – อาร์ปัน กุปตะ (กรรมการผู้จัดการ บริษัท P&G Manufacturing Thailand)


“เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม และบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานแรก ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัว เช่นการเพิ่มรายได้ หรือเอื้อต่อการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างสุขอนามัย การฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น” – ทิโมธี โล๊ค ( ผู้บริหารมูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย)

 


“โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพราะพวกเราทุกฝ่ายตระหนักถึง ประโยชน์ของพลาสติกซึ่งมีความสำคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบ และในทางกลับกัน ปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลประเทศไทยของเรามีขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ 5 ของโลกซึ่งมากกว่า 2 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีเพียง 5 แสนตันเท่านั้นที่ถูกนำกลับไปรีไซเคิล การนำนวัตกรรมการแปรสภาพ พลาสติกที่ใช้แล้ว ให้มีคุณค่าโดยนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จากที่ตำบลสองคลอง ส่วนหนึ่ง และขยะพลาสติกจากขวดแชมพูอีก 3 ตันแปรสภาพเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์สามัคคีเสริมสร้างความปรองดอง ของกลุ่มเด็ก เยาวชน ข้าราชการ องค์กรงปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เอกชนและภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนสืบไป”