Breaking News

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริง ช่วยเหลือชุมชน (ชมคลิป)

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โชว์ผลงานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง-ใช้งานได้จริง ช่วยเหลือชุมชน

 

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาสุราษฎร์ธานี ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต มีการบริหารงานภายใต้รูปแบบ PSU System  กล่าวคือ  PSU System เป็นระบบประสิทธิภาพทางการบริหารที่ยึดหลักความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายของวิทยาเขตเพื่อเกื้อหนุนให้สามารถใช้ทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และรากฐานวิชาการร่วมกัน ซึ่งการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยการรับรู้ของชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ ซึ่งในส่วนนี้ มหาวิทยาลัยก็ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนเป็นอย่างดีเสมอมา และถือโอกาสนี้ในการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเพื่อความร่วมมือกันต่อไปในอนาคตต่อไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd PSU Network on Surat Thai Campus)” เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เข้าสัมผัสกับบรรยากาศกิจกรรม และได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย ในทุกวิทยาเขต โดยในปีนี้จัดโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสื่อมวลชนจากภาคใต้ ส่วนกลาง ภาคเหนือ รวม 45 สำนัก และประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เข้าร่วมรวมจำนวน 80 คน โดยพิธีเปิดโครงการมีขึ้น

โดยโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเพาะปลูกพืชสวนและไม้ผลที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและบนบก ดังนั้น การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  จึงมุ่งเน้นการตอบสนองบริบทของพื้นที่ดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนางานวิจัยและความเป็นนานาชาติด้านพืช เศรษฐกิจ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไม้ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคต

ภายในงานจัดให้มีการแถลงข่าวงาน ครบรอบ 30 ปี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. การประชาสัมพันธ์งาน PSU Research EXPO 2020 ซึ่งเป็นมหกรรมงานวิจัยครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  และ  งาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ PSU Day of Pride 2020” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ คุณค่าสงขลานครินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมยินดีกับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมชมนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมของผู้ได้รับรางวัลอีกด้วย

พร้อมกันนี้ สื่อมวลชนได้เข้าชมนิทรรศการ และผลงานเด่นหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ ผลงาน “Smart Learners for the future” โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการ ม.อ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง โดยสำนักวิจัยและพัฒนา โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Excellence Center) โดยศูนย์บริการวิชาการ และการนำเสนอผลงานเด่นของนักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาทิ โครงการ Herbal City เมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการแนวทางการพัฒนาการจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน บนเส้นทางการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ สุราษฎร์ธานี–เขื่อนรัชชประภา ผ่านสื่อการตลาดแบบดิจิตอล โครงการรางวัลสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายและระดับชาติ โครงการบล็อกยางปูพื้น โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์บล็อกยางพารา บล็อกโฟมยางพารา และบล็อกคอนกรีตมวลเบาผสมวัสดุทางการเกษตรในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อีกทั้งได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม “โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนนวัตกรรมการเรียนรู้และการวิจัย” ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยการนำไปใช้ปูพื้นสระน้ำและทำถนนยางพาราแอสฟาติก อีกด้วย

นภาพร ขัติยะ-รายงาน