Breaking News

สระแก้ว-มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2562 จำนวน 2 อำเภอ เป็นเงิน 17 ล้านกว่าบาท

สระแก้ว-มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2562 จำนวน 2 อำเภอ เป็นเงิน 17 ล้านกว่าบาท

 

*****เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 30 มกราคม 2563 จังหวัดสระแก้ว มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2562 ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เงินช่วยเหลือ 17,439,722 บาท
***** โดยมี ณ หอประชุมโคกสูง จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมี นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง พ.ต.อ.สรวัชร์ ศรีบุตตะ ผกก.สภ.โคกสูง เจ้าหน้าที่ ธกส.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วม โครงการในครั้งนี้


*****นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง กล่าวต้อนรับประธานในพิธีว่า สำหรับอำเภอโคกสูงมี 4 ตำบลที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านจึงได้มี การมอบเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี 2562 ในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือภัยพิบัติ อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็นอย่างมาก ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ทั้งทางด้านพืชและประมง โดยการให้การช่วยเหลือเกษตรกร


*****นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า อำเภออรัญประเทศ จำนวน 584 ราย เงินช่วยเหลือ 4,030,625 บาท แบ่งเป็นด้านพืช 280 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบล (ต.ป่าไร่ ต.ท่าข้าม ต.หันทราย ต.หนองสังข์) เงินช่วยเหลือ 3,001,838 บาท ด้านประมง 304 ราย ในพื้นที่ 5 ตำบล (ต.หันทราย ต.บ้านด่าน ต.บ้านใหม่หนองไทร ต.ฟากห้วย ต.คลองทับจันทร์) เงินช่วยเหลือ 1,028,787 บาทส่วนอำเภอโคกสูง จำนวน 1,589 ราย เงินช่วยเหลือ 13,409,097 บาท แบ่งเป็นด้านพืช 1,286 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบล (ต.โคกสูง ต.โนนหมากมุ่น ต.หนองม่วง ต.หนองแวง) เงินช่วยเหลือ 12,710,747 บาท ด้านประมง 303 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบล (ต.โคกสูง ต.โนนหมากมุ่น ต.หนองม่วง ต.หนองแวง) เงินช่วยเหลือ 698,350 บาท


*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุก ตามที่ จังหวัดสระแก้วได้เกิดภัยพิบัติ อุทกภัย ในอำเภอโคกสูง จังหวัด ดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรเป็นอย่างมาก พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งจังหวัดสระแก้วได้ส่งหลักฐานเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี ๒๕๖๒ ด้านพืช ให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอโคกสูง ได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฯ ดังกล่าว

มาให้จังหวัดสระแก้ว เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๒,๗๑๐,๗๔๗ บาท มีเกษตรกร ๔ ตำบล ตำบลโคกสูง เกษตรกร ๓๔๔ ราย พื้นที่๓,๒๙๒ วงเงิน ๓,๖๙๘,๓๗๓ บาท ตำบลโนนหมากมุ่น เกษตรกร ๒๙๖ ราย พื้นที่ ๓,๓๙๕ ไร่ วงเงิน ๓,๘๒๘,๕๑๐ บาท ตำบลหนองม่วง เกษตรกร ๓๗๓ ราย พื้นที่ ๒,๔๒๙ ไร่ วงเงิน ๒,๗๗๒,๑๘๒ เหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ตำบลหนองแวง เกษตรกร ๒๗๓ ราย พื้นที่ ๒,๑๒๔ ไร่ วงเงิน ๒,๔๑๑,๖๘๒ บาท (สระแก้ว สถานการณ์พื้นที่การเกษตรเสียหายทั้งสิ้น ๑๑,๒๔๔ ไร่ แยกเป็น ข้าวเสียหาย ๕,๖๓๙ ไร่ พืชไร่เสียหาย ๕,๖๐๕ ไร่ เพื่อขอรับ วงเงินขอรับความช่วยเหลือ ๑๒,๗๑๐,๗๔๗


สมศักดิ์ สารการ ข่าว วีระยุทธ สารการ ภาพ จ.สระแก้ว