Breaking News

ทบ.- ปภ. ลงนามความร่วมมือ MOU การใช้ เฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย : (ชมคลิป)

ทบ.- ปภ. ลงนามความร่วมมือ MOU การใช้ เฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย :

 

 

วันนี้ 30 ม.ค. 2563 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีพิธีลงนามในบันทึก ความเข้าใจ “ความร่วมมือการดำเนินงานด้านการบินร่วม ระหว่างกองทัพบกกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย” โดย พลตรี วรุตม์ นนทวงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก และ
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้แทนลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการบินของทั้งสองหน่วยงาน ที่จะใช้เครื่องมือและอากาศยานรวมถึงศักยภาพของบุคลากรด้านการบิน ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบรรเทาสาธารณภัย

โดยในบันทึกความร่วมมือเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการใช้งาน เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบ 32 (KA-32) ซึ่งเป็นอากาศยานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้นำมาประจำการ โดยในส่วนของกองทัพบกจะสนับสนุนในด้านปฏิบัติการบินและการบริหารจัดการอากาศยาน รวมถึงการจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติการและใช้งานเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบินร่วมกัน เพื่อกำกับดูแลให้การใช้อากาศยานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทั้งสองหน่วยงาน


โดยที่ผ่านมากองทัพบกได้เตรียมการเกี่ยวกับบุคลากร โดยเฉพาะนักบิน ช่างเครื่อง โรงเก็บอากาศยาน ไว้เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะปฏิบัติการร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล่าสุดคือ การนำเฮลิคอปเตอร์ (KA 32) จำนวน 2 ลำ เข้าร่วมการฝึกดับไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือระหว่าง 27-30 มกราคม 2563 และยังได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณดอยพระบาท จ.ลำปาง เมื่อ 29 มกราคม ที่ผ่านมาด้วย ความร่วมมือด้านการบินของกองทัพบกและกระทรวงมหาดไทยในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน และการช่วยเหลือประชาชนให้มีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการร่วมกันใช้ศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกความเดือดร้อน

สำหรับเฮลิคอปเตอร์บรรเทาสาธารณภัย แบบ KA-32 เป็นอากาศยานที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อใช้ในการดับเพลิง, พื้นที่อาคารหรือตึกสูง มีขีดความสามารถหลากหลาย สามารถปรับใช้ในภารกิจต่างๆ เช่น การดับไฟป่า, การค้นหาและช่วยชีวิต, การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขนย้ายบุคคลและสิ่งอุปกรณ์ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษได้แก่ ปืนฉีดน้ำ สารเคมีดับเพลิง ถังน้ำบรรจุ 3,000 ลิตร ซึ่งสามารถเติมน้ำและปล่อยน้ำโดยไม่ต้องลงจอด ถังโฟมบรรจุ 10 ลิตร กระเช้าตักน้ำ ความจุ 5,000 ลิตร รอกกู้ภัยไฟฟ้าและอุปกรณ์ฉุกเฉินในการช่วยชีวิต เป็นต้น