Breaking News

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย เปิดคอร์สหลักสูตร เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า ยกระดับทักษะนักศึกษาสู่สถานประกอบการด้านโลจิสติกส์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรม สาขา “เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า” พัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ ยกระดับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก้าวสู่สถานประกอบการ

 

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการฝึกอบรมสาขา”เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า” (Driving forklift techniques and Warehouse management : Fundamental level) ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย โดยการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ ประสบการณ์ทำงาน และทักษะฝีมือชั้นสูง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานและสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ WiL (Work-integrated Learning)

นางสาวสุขศรีฯ กล่าวต่อว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา บริหารธุรกิจ กลุ่ม บธ.บ.บริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 29 คน เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะฝีมือ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าของภาคบริการโลจิสติกส์ โดยให้คำนึงถึงความรู้และความเข้าใจในหลักการทำงานและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างดี สามารถตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยกสินค้าได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการควบคุมและบังคับรถยกสินค้าได้อย่างปลอดภัยและตรงตามข้อสั่งการ พร้อมทั้งสามารถจัดทำใบรับสินค้าขาเข้าคลังสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนเข้าใจกระบวนงานการจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะไปทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ ต่อไป