Breaking News

‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ ติวเข้ม อสร.สุโขทัย ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดประชุมเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จ.สุโขทัย บูรณาการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Function Room 3 โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย โดยมี นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงาน โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า อาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่า อาสาสมัครเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพ หรือประกอบภารกิจต่างๆ ในด้านส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเสียสละ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงานโดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ สอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชน

รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวต่อว่า ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ได้รับทราบแนวโน้มปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ตลอดจนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ผมขอเป็นกำลังใจ และขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทั้งในภารกิจด้านแรงงาน และการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ แล้ว ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวของท่านในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานระดับตำบลต่อไป