Breaking News

สระแก้ว-ประสานทุกภาคส่วนทำให้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

สระแก้ว-ประสานทุกภาคส่วนทำให้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 

 

*****เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ วันที่ 26 ม.ค. 63 ในพื้นที่ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 17 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก
*****จากกรณีในห้วงวันที่ 13 – 23 มกราคม 2563 วัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดสระแก้ว มีค่าระหว่าง 48 – 76 ค่าคุณภาพอากาศ AQI มีค่า 144 – 164 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว/ผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุและนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ประกอบด้วย กิจกรรม Big cleaning การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ การห้ามเผาในพื้นที่ป่า/พื้นที่ควบคุมการเผา และขอความร่วมมือเกษตรกรในการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ หรือย่อยสลายด้วยวิธีที่เหมาะสมแทนการเผา ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ/ท้องถิ่น ติดตาม/ประเมินสถานการณ์ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การตรวจจับรถที่มีควันดำอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกหน่วยยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป


*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย พบว่า ที่ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีค่า AQI สูงที่สุดในภาคตะวันออก ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 152 สูงสุดในรอบสัปดาห์ สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า

และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทำให้การทำงานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด , ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยกรมควบคุมมลพิษได้กำหนดเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยไว้ โดยค่าตรวจวัดอยู่ที่ระดับสีส้ม AQI 101-200 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อเตือนให้ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ทันที


ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ สระแก้ว รายงาน..