Breaking News

ชุมพร – จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 (Thank you Party Happy New Year 2020) (ชมคลิป)

ชุมพร – จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2 (Thank you Party Happy New Year 2020)

 

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาเป็นประธานเปิดงานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน พร้อมขอบคุณสื่อทุกแขนง ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางจังหวัดชุมพร ด้วยดีตลอดมา ณ เพื่อนใจรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีเจ้าหน้าที ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานราชการเข้าร่วมงานเพื่อตอบคำซักถามของสื่อมวลชนจำนวนมาก จบจากข้อซักถามท่านผู้ว่าได้จัดให้มีงานสังสรรค์ในวันปีใหม่(Thank you Party Happy New Year 2020) ให้กับสื่อมวลชนจังหวัดชุมพรในวันนี้ได้มีสื่อเข้าร่วมทุกแขนง สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อทีวี สื่อออนไลน์ ฯลฯ จำนวนมาก


ได้มีหน่วยงานอีกจำนวนมาก นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ธกส.ชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร นายอำเภอเมืองชุมพร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดชุมพร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานประกันสังคม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรือนจำจังหวัดชุมพร โรงเรียนสอนนวดบ้านตาล สำนักงานเสมียนตราจังหวัดชุมพร โครงการชลประทานจังหวัดชุมพร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ท่านปลัดจังหวัดชุมพร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร หอการค้าจังหวัดชุมพร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร โดยจ่าจังหวัดชุมพร สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานจังหวัดชุมพร สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด แขวงทางหลวงจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานพาณิชย์ และ ขนส่งจังหวัดชุมพร ได้มอบของขวัญ สนับสนุนโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน พร้อมขอบคุณสื่อทุกแขนง ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางจังหวัดชุมพร ด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดจัดโครงการฯขึ้น ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ เพื่อนใจรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514