Breaking News

จันทบุรีเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า สะอาด ปลอดภัย เพิ่มช่องทางและเพิ่มมูลค่าสินค้า (ชมคลิป)

จันทบุรีเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า สะอาด ปลอดภัย เพิ่มช่องทางและเพิ่มมูลค่าสินค้า

 

 

วันนี้ ( 21 ม.ค.63 ) ที่โรงแรมนิวแทรเวิลลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สากลเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดจันทบุรีให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นความสะอาด ปลอดภัย มีรูปแบบที่ถูกใจผู้บริโภค และราคายุติธรรม

โดยครั้งนี้มีวิทยากรที่ประสบความสำเร็จจากการจำหน่ายสินค้าขายของออนไลน์ มาแนะนำให้ความรู้เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ของจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมโครงการ 50 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร 31 ราย เครื่องดื่ม 7 ราย ของใช้ 6 ราย สมุนไพร 6 ราย ได้มีทักษะ ความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งนี้ OTOP เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้ผู้ผลิตชุมชนสามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก