Breaking News

ฉะเชิงเทรา-“เพื่อนช่วยเพื่อน” ปันน้ำใจ ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงระยะยาว (Long Term Care) ครั้งที่ 1/2563

ฉะเชิงเทรา-“เพื่อนช่วยเพื่อน” ปันน้ำใจ ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงระยะยาว (Long Term Care) ครั้งที่ 1/2563

 

วันที่ 23 มกราคม 2563  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายสกน แก้วกุลศรี หัวหน้ากองโยธา โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นผู้แทนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และครอบครัวชาวโรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับ ผู้บริหารเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พันเอกเชาวลิต จารุกลัส ผู้จัดการอาวุโส บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และนายสัมฤทธิ์ -นางสุมาลี ล้ำเลิศ เครือข่ายฉะเชิงเทรานิวส์และไอทีเอส ฉะเชิงเทรา


มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม เพื่อใช้ในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ปันน้ำใจ ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงระยะยาว (Long Term Care) โดยมีนางสมจิตร์ พันธุ์สุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เป็นผู้แทนชาวตำบลท่าข้ามรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 50 ชุด

นายธีระ สุประดิษฐ์พงศ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าข้าม พร้อมด้วย น.ส.เบญจวรรณ ทรัพย์สุข ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าข้าม นำลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลท่าข้าม เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ติดเตียง

ชาวท่าข้าม ขอขอบคุณ เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้ นับว่าเป็นการให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ติดเตียง ให้สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข