Breaking News

แม่ฮ่องสอน-ผอ.ส่วนอุทยานฯ ชี้แจ้งชาวบ้าน แนวเขตพื้นที่อุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ ) ชาวบ้านลั่นไม่เอา ขอรักษาป่าเอง (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน-ผอ.ส่วนอุทยานฯ ชี้แจ้งชาวบ้าน แนวเขตพื้นที่อุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ ) ชาวบ้านลั่นไม่เอา ขอรักษาป่าเอง

หวั่นกระทบวิถีชีวิต ปัญหาเรื่องปากท้อง การทำกิน เจ้าหน้าท่ระบุ ดำรงชีวิตในการพึ่งพิงทรัพยากรในป่าตามวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม สามารถทำได้ หากไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ สัตว์ป่า ความหลากหลาย และระบบนิเวศ

 

ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีราษฏรในพื้นที่ ต.แม่เหาะ กว่า 60 คน เดินทางมาขอรับคำชี้แจงกรณี พบมีการติดป้ายแนวเขตอุทยานแม่สะเรียง(เตรียมการ) ในพื้นที่หมู่บ้านหวั่นกระทบกับการดำเนินชีวิตตามวิถีชุมชน โดย นายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และนายลิขิต ไหวพรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วย นายเทียนชัย โกมลรัตน์ เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง ร่วมประชุมชี้แจงตัวแทนชาวบ้านราษฎรตำบลแม่เหาะ 4 หย่อมบ้านของ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ของตำบลแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยชาวบ้านระบุว่า ไม่ทราบแนวเขตที่ชัดเจนของการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแม่สะเรียง (เตรียมการ)หลังพบมีป้ายไปติดโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งทางราษฏรหวั่นวิตกว่าการประกาศพื้นที่เป็นอุทยานแม่สะเรียง(เตรียมการ)จะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากินของราษฏร การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่เขาไปให้คำชี้แจ้งกรณีการเข้าไปสอบแนวเขต หรือ การติดป้ายแต่อย่างใด ชาวบ้านจึงเกิดความวิตกกังวลเป็นสาเหตุทำให้มีการรวมตัวกันมาเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจ้งข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ชาวบ้านต้องการที่จะดูแลรักษาป่าเอง


โดย นายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้ชี้แจงว่าการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงนั้นเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมไปถึงยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% ที่เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่เดิมกรมป่าไม้ดูแลอยู่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ที่จะนำมาประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง จำนวน 197,435 ไร่ ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้าดำเนินการสำรวจภาคพื้นดิน โดยตัดพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งชุมชน, พื้นที่ทำกินที่ปรากฏที่ร่องรอยการทำกินในพื้นที่ และ ที่ปรากฎร่องรอยบนแผนที่, พื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553

ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง, พื้นที่ป่าชุมชน, พื้นที่ภาระผูกพันภายใต้การดูแลกรมป่าไม้ และพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้คงเหลือเฉพาะที่เป็นป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้น ซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์ดังกล่าว จำนวน 120,453 ไร่ เท่านั้น ที่จะดำเนินการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล คุ้มครองพื้นที่ป่า ให้สมบูรณ์ ยั่งยืนต่อไป เพราะกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบุคคลกร งบประมาณ มีองค์ความรู้ หลักวิชาการ นโยบาย และมีความพร้อมที่จะช่วยในการดูแล คุ้มครอง รักษาพื้นที่ป่าร่วมกับชุมชนในพื้นที่ได้ จึงมีความเหมาะสมที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว เป็นราษฎรที่มีที่ตั้งชุมชนนอกแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ)


ทั้งนี้ชาวบ้านทั้งหมดได้รับทราบการชี้แจงดังกล่าวแล้ว และจะขอนำข้อมูลที่รับทราบไปประชุมหารือภายในชุมชนด้วยกัน ก่อนจะนัดหมายให้นายลิขิต ไหวพรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่เข้าไปประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ถึงการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียงร่วมชุมชนในพื้นที่ต่อไปอีกครั้ง


ถาวร / สุกัลยา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401