Breaking News

ปทุมธานี-เปิดงาน “ตรุษจีน สี่มุมเมือง 2563” จับจ่าย ไหว้ ชิม ช็อป (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิดงาน “ตรุษจีน สี่มุมเมือง 2563” จับจ่าย ไหว้ ชิม ช็อป

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณตลาดสี่มุมเมือง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตรุษจีน สี่มุมเมือง 2563” จับจ่าย ไหว้ ชิม ช็อป โดยมีนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารตลาดสี่มุมเมือง และผู้บริหารตลาดทุกตลาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย เครือข่ายธุรกิจบิสคลับปทุมธานี และตลาดสี่มุมเมืองได้ร่วมบูรณาการกันจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด เชื่อมโยงการค้า สนับสนุนกระตุ้นการบริโภค ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เทศกาลสำคัญที่ใกล้จะมาถึง

โดยใช้งบประมาณจากการบริหารงานของเครือข่ายธุรกิจบิสคลับและการสนับสนุนจากตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นเมืองตลาด เป็นแหล่งการค้า มีศูนย์กระจายสินค้าและตลาดกลางที่สำคัญ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อาหารสด อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ และสินค้าอื่นๆ และตลาดค้าส่งที่สำคัญ เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา ตลาดรังสิต นอกจากนั้นยังมีตลาดสดน่าซื้ออีกมากกว่า 25 แห่ง ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการส่งเสริมให้ตลาดในจังหวัดปทุมธานีเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ ยกระดับให้เป็น HUB ของอาเซียน

โดยบทบาทของจังหวัดปทุมธานีและ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นระหว่างตลาด ผู้ประกอบการ และผู้ผลิต มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน ตลอดจนเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวผ่านโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุน ให้มีการยกระดับ การพัฒนาการเชื่อมโยงจากผู้ผลิต ผู้ให้บริการ สู่ตลาดทุกระดับ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า เป็นช่องทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร และเกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างให้เป็นจุดหมายใหม่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ร้านค้า ผู้ประกอบการ เครือข่ายธรุกิจบิสคลับ และตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ภายใต้ชื่องาน “ตรุษจีน สี่มุมเมือง 2563” จับจ่าย ไหว้ ชิม ช็อป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้กับสินค้าและบริการจังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและกระตุ้นการบริโภค การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานของตลาดกลางของจังหวัด

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน